Hoàn toàn chịu trách nhiệm, không cần giám sát

Không phải trực tiếp điều hành công nhân vệ sinh. Mọi vấn đề liên quan chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.